Prayer to Our Lady of Perpetual Help
मराठी
ENGLISH

नित्य साहाय्यक मातेची प्रार्थना

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

[तुमच्या याचिकेचा येथे उल्लेख करा. तुम्हाला आवश्यक असलेली सर्व मदत आत्मविश्वासाने मागा]

नित्य साहाय्यक माते, देवाच्या आशिर्वादाने आणि कृपेने, माझी प्रार्थना ऐक. तू उद्धारकर्त्याची आई आहेस, तसेच मुक्तीची आई आहेस, माझ्यासाठी मध्यस्थी कर.

प्रिय माते, मी आज तुझ्याकडे तुझ्या प्रिय मुलाच्या रूपात आलो आहे. माझ्यावर लक्ष ठेवा आणि नेहमी माझी काळजी घे, विशेषतः या कठीण काळात. जसे तू बाल येशूला तुझ्या प्रेमळ बाहूत धरलेस, तसे मला तुझ्या मिठीत घे. माझ्या माते मला मदत करण्यासाठी प्रत्येक क्षणी तयार राहा. कारण पराक्रमी देवाने तुमच्यासाठी महान गोष्टी केल्या आहेत आणि जे देवावर प्रेम करतात त्यांच्यावर देवाची दया युगानुयुगे असते.

माझ्या पापांची क्षमा मिळविण्यासाठी, येशूवर प्रेम करण्याची माझी इच्छा वाढवण्यासाठी आणि अंतिम चिकाटीच्या कृपेसाठी, प्रिय माते, माझ्यासाठी मध्यस्थी करा. हे नित्य साहाय्यक माते, तुझ्यावरचे माझे प्रेम मला नेहमी तुझ्याकडे बोलावण्यास प्रवृत्त करू दे. आमेन.

प्रभूची प्रार्थना

आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हांला दे. जशी अम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू अमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडु देऊ नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन.

नमो कृपापूर्ण मरिये (३ वेळा)

नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठायी आहे. धन्य तू स्त्रयांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र  मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन.

गौरव असो

पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. जसे रुवातीला होते, आता आहे आणि पुढेही राहिल असे नसंपणारे जग. आमेन.

दैवी संरक्षण सदा आपल्यासोबत राहो, आणि देवाच्या दयेने विश्वासू आत्मियना अनंत शांती लाभो. आमेन.

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन