99E.FI-DivineMercy
मराठी
ENGLISH

दैवी दया प्रार्थना

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

प्रिय येशू, दयाळू तारणहार, मी तुम्हाला सध्याच्या क्षणी पूर्णपणे जगण्यासाठी, माझ्या आयुष्यातील शेवटचा दिवस असल्यासारखे जगण्यासाठी कृपेसाठी विनंति करतो. माझ्या वेळेचा प्रत्येक क्षण पूर्णपणे देवाच्या महान गौरवासाठी वापरण्यास मला मदत करा, माझ्या आत्म्याच्या फायद्यासाठी मला सापडलेल्या प्रत्येक परिस्थितीचा उपयोग करा. हे परमेश्वरा, तुझी दया माझ्यावर राहो. आमेन.

तू येशूशिवाय मी काहीही करू शकत नाही. देव पित्याच्या इच्छेशिवाय माझ्या आयुष्यात काहीही घडत नाही या दृढ विश्वासाने सर्वकाही पाहण्यास मला मदत करा. आमेन.

शाश्वत आणि प्रेमळ पिता, अतुलनीय दयाळू, संपूर्ण जगाला आलिंगन द्या आणि येशूच्या दयाळू हृदयाद्वारे स्वतःला आमच्यावर ओतावे. आमेन.

[तुमची वैयक्तिक प्रार्थना येथे म्हणा. तुम्हाला आवश्यक असलेल्या सर्व कृपेसाठी आत्मविश्वासाने विनंती करा.]

येशू, माझा तुझ्यावर विश्वास आहे.

प्रभूची प्रार्थना

आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हांला दे. जशी अम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू अमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडु देऊ नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन.

नमो कृपापूर्ण मरिये (३ वेळा)

नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठायी आहे. धन्य तू स्त्रयांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र  मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन.

गौरव असो

पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. जसे रुवातीला होते, आता आहे आणि पुढेही राहिल असे नसंपणारे जग. आमेन.

दैवी संरक्षण सदा आपल्यासोबत राहो, आणि देवाच्या दयेने विश्वासू आत्मियना अनंत शांती लाभो. आमेन.

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन