Gift Of Humility
मराठी
ENGLISH

नम्रतेच्या भेटीसाठी प्रार्थना

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

प्रिय येशू, माझा स्वामी, राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभु, जेव्हा तू पृथ्वीवर चाललास तेव्हा तुझ्या नम्रतेने तुझे राज्य लपवले. तुमच्या नम्रतेने गर्विष्ठ लोकांना गोंधळात टाकले, त्यांना तुमचा उद्देश समजण्यापासून रोखले. तुमचा परोपकार आणि करुणा गरजूंना लाभली. मला माझ्या जीवनाला तुझ्यावर आकार देण्यास शिकवा, माझ्या मानवी स्वभावाला नम्रता द्या. स्वत:ला कधीही कोणापेक्षाही मोठे न पाहण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती मला द्या. आत्म-महत्त्वाच्या सर्व प्रदीर्घ ठिणग्या काढून टाका ज्यामुळे मला स्वतःला तुमच्यापेक्षाही मोठा समजू शकेल. प्रभु, मला नेहमी तुझ्या नम्रतेचे अनुकरण करण्याची भेट द्या. कारण तुमची भेट म्हणून ती मिळाल्याशिवाय मी खरोखर नम्र होऊ शकत नाही. आमेन.

प्रभूची प्रार्थना

आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हांला दे. जशी अम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू अमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडु देऊ नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन.

नमो कृपापूर्ण मरिये (३ वेळा)

नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठायी आहे. धन्य तू स्त्रयांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. हे पवित्र  मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन.

गौरव असो

पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. जसे रुवातीला होते, आता आहे आणि पुढेही राहिल असे नसंपणारे जग. आमेन.

दैवी संरक्षण सदा आपल्यासोबत राहो, आणि देवाच्या दयेने विश्वासू आत्मियना अनंत शांती लाभो. आमेन.

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन