[addtoany]

This Chaplet is also available in other Languages…

Maombi ya Yesu


Miujiza Chaplet ya Maombi ya Yesu
(Rozari ya kufikiria kwa huruma ya Mungu kwa roho zote)

DALILI

[℣] Kiongozi wa Maombi [℟] Jibu [Ⱥ] Wote pamoja

Fuata Shanga za Rozari

Pale Msalabani

Ishara ya Msalaba

+ Katika Jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu + Amina

Kufungua Zaburi za Sifa na Shukrani

Jumapili
[℣] (Zaburi 103:1-5) Ninamsifu Bwana kwa moyo wangu wote, na kwa yote niliyo mimi nalisifu jina lake takatifu! Kwa moyo wangu wote namsifu Bwana! Sitasahau kamwe jinsi alivyokuwa mkarimu. Bwana hutusamehe dhambi zetu, hutuponya wakati tunaumwa, na kutukinga na kifo. Fadhili na upendo wake ni taji vichwani mwetu. Kila siku tunayoishi, yeye hutupatia mahitaji yetu na kutupa nguvu ya tai mchanga. [℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.
Jumatatu
[℣] (Zaburi 103:8-12) Bwana ni mwenye huruma! Yeye ni mwema na mvumilivu, na upendo wake haudumu kamwe. Bwana hatakasirika kila wakati na kuonyesha dhambi zetu; yeye haatuadhibu kama dhambi zetu zinastahili. Upendo wa Mungu ni mkubwa kwa wote wanaomwabudu? Kubwa kuliko umbali kati ya mbingu na dunia! Je! Bwana amechukua dhambi zetu mbali mbali kutoka kwetu? Mbali zaidi kuliko umbali kutoka mashariki hadi magharibi! [℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.
Jumanne
[℣] (Zaburi 103:17-22) Bwana siku zote ni mwema kwa wale wanaomwabudu, na anatimiza ahadi zake kwa wazao wao wanaomtii kwa uaminifu. Mungu ameweka ufalme wake mbinguni, na anatawala viumbe vyote. Nyinyi nyote malaika wenye nguvu, ambao mnatii amri za Mungu, njooni msifu Bwana wetu! Enyi maelfu nyote mnaomtumikia na kumtii Mungu, njooni msifu Mola wenu! Uumbaji wote wa Mungu na yote anayotawala, njoo umsifu Mola wako! [℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.
Jumatano
[℣] (Zaburi 145:1-7) Nitakusifu, Mungu wangu na Mfalme, na nitalitukuza jina lako kila wakati. Nitakusifu kila siku na nitalitukuza jina lako kila wakati. Wewe ni mzuri, Bwana, na unastahili sifa zote, kwa sababu Wewe ni mkuu kuliko mtu yeyote anayeweza kuelewa. Kila kizazi kitatangazia kijacho Matendo yako ya ajabu na ya nguvu. Nitaendelea kufikiria juu ya utukufu wako wa ajabu na miujiza yako yenye nguvu. Kila mtu atazungumza juu ya matendo yako ya kutisha, nami nitawaambia mataifa yote ukuu wako. Watasherehekea na kuimba juu ya rehema Yako isiyo na kifani na nguvu Yako ya kuokoa. [℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.
Alhamisi
[℣] (Zaburi 145:8-13) Wewe ni mwenye huruma, Bwana! Wewe ni mwema na mvumilivu na mwenye upendo kila wakati. Wewe ni mzuri kwa kila mtu, na unatunza uumbaji wako wote. Viumbe vyote vitakushukuru, na watu wako waaminifu watakusifu. Watasimulia juu ya ufalme wako wa ajabu na nguvu zako. Ndipo kila mtu atajua juu ya mambo makuu unayofanya na ufalme wako mtukufu. Ufalme wako hautaisha, na Utatawala milele. [℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.
Ijumaa
[℣] (Zaburi 145:14-19) Bwana wetu, unashika neno lako na unafanya kila unachosema. Mtu anapojikwaa au kuanguka, Wewe unampa mkono wa kusaidia. Kila mtu anategemea Wewe, na wakati unapofaa, Unampa chakula. Kwa mkono wako mwenyewe Unashibisha matakwa ya wote wanaoishi. Mola wetu, kila kitu Unachofanya ni cha fadhili na cha kufikiria, na uko karibu na kila mtu ambaye maombi yake ni ya kweli. Unatosheleza matakwa ya waabudu wako wote, na Wewe unakuja kuwaokoa wanapoomba msaada. [℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.
Jumamosi
[℣] (Zaburi 112:1-4,7) Piga kelele kwa Bwana! Bwana ambariki kila mtu anayemwabudu na kutii kwa furaha mafundisho yake. Wazao wao watakuwa na nguvu kubwa katika nchi, kwa sababu Bwana huwabariki wote watendao mema. Watatajirika na watafanikiwa na watakumbukwa kila wakati kwa haki yao. Watakuwa wema na wenye huruma na wema, hata watakuwa nuru gizani kwa wengine wanaotenda mema. Habari mbaya hazitawasumbua; wameamua kumtumaini Bwana.
 
[℟] (Zaburi 136:1) Mshukuruni Bwana, kwa maana Yeye ni mwema. Kwa maana rehema yake ni ya milele.

Sheria ya Kupinga
[Ⱥ] Bwana Yesu Kristo, wewe ni Mwana-Kondoo wa Mungu; unaondoa dhambi za ulimwengu. Kupitia neema ya Roho Mtakatifu nirudishe kwa urafiki na Baba yako, nisafishe kutoka kila doa la dhambi katika damu uliyonimina kwa ajili yangu, na uniinue kwa maisha mapya kwa utukufu wa jina lako. Amina.

Kwenye Shanga za Ufunguzi

Maombi ya Bwana

[℣] Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani, kama ilivyo Mbinguni. [℟] Utupe leo mkate wetu wa kila siku na utusamehe makosa yetu kama vile tunawasamehe wale wanaotukosea, na usitutie kwenye majaribu, lakini utuokoe na uovu. Amina

Salamu Maria (3x)
[℣] Salamu Maria, umejaa neema. Bwana yu pamoja nawe. Umebarikiwa kati ya wanawake, na heri ya uzao wa tumbo lako, Yesu [℟] Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wenye dhambi, sasa na saa ya kufa kwetu, Amina.

Atukuzwe Baba
[℣] Atukuzwe Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu. [℟] Kama mwanzo, sasa, na siku zote, na milele. Amina.

Kwenye Shanga za Muongo

Muongo wa Kwanza

“Yeye ndiye Mungu aliye hai”

Maandiko Tafakari—Jeremiah 10:10a,12

Bwana ndiye Mungu wa kweli. Yeye ndiye Mungu aliye hai na Mfalme wa milele. Aliumba dunia kwa uweza wake, aliutayarisha ulimwengu kwa hekima yake, na kwa akili zake akazitandaza mbingu.

Maombi ya Yesu (10x)
[℣] Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye Hai, nihurumie mimi mwenye dhambi [℟] Unirehemu, ee Bwana, kwa maana ninakulilia wewe siku nzima.

Mungu Mtakatifu (3x)
[℣] Mungu Mtakatifu, Mtakatifu Mwenye Nguvu, Mtakatifu Asiyekufa, [℟] Utuhurumie sisi, na ulimwengu wote.

Muongo wa Pili

“Utamwita jina lake Yesu.”

Maandiko Tafakari—Luka 1:30-33

Malaika akamwambia, “Usiogope Mariamu, kwa kuwa neema ya Mungu iko juu yako. Sikiliza! Utapata mimba na kuzaa mtoto mwanamume, nawe utamwita jina lake Yesu. Mtoto huyo atakuwa Mkuu na watu watamwita Mwana wa Mungu Aliye Mkuu Sana na Bwana Mungu atamfanya kuwa mfalme kama Daudi baba yake. Naye ataitawala nyumba ya Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho.”

Maombi ya Yesu (10x)
[℣] Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye Hai, nihurumie mimi mwenye dhambi [℟] Unirehemu, ee Bwana, kwa maana ninakulilia wewe siku nzima.

Mungu Mtakatifu (3x)
[℣] Mungu Mtakatifu, Mtakatifu Mwenye Nguvu, Mtakatifu Asiyekufa, [℟] Utuhurumie sisi, na ulimwengu wote.

Muongo wa Tatu

“Wewe ndiye Kristo”

Maandiko Tafakari—Mathayo 16:15-17

Kisha Yesu akawauliza, “Na ninyi mnasema mimi ni nani?” Simoni Petro akajibu, “Wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai.” Yesu akajibu, “Umebarikiwa, Simoni mwana wa Yona. Hakuna aliyekufundisha hilo ila Baba yangu wa mbinguni ndiye amekuonesha mimi ni nani.

Maombi ya Yesu (10x)
[℣] Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye Hai, nihurumie mimi mwenye dhambi [℟] Unirehemu, ee Bwana, kwa maana ninakulilia wewe siku nzima.

Mungu Mtakatifu (3x)
[℣] Mungu Mtakatifu, Mtakatifu Mwenye Nguvu, Mtakatifu Asiyekufa, [℟] Utuhurumie sisi, na ulimwengu wote.

Muongo wa Nne

“Yesu unirehemu”

Maandiko Tafakari—Marko 10:46-52

Kisha wakafika Yeriko. Yesu alipokuwa akiondoka mjini na wanafunzi wake pamoja na umati wa watu, Bartimayo, ombaomba asiyeona, alikuwa amekaa kando ya barabara. Aliposikia kwamba huyo alikuwa ni Yesu wa Nazareti, alianza kupiga kelele na kusema, “Yesu Mwana wa Daudi, unihurumie!” Na watu wengi walimkemea na kumwambia anyamaze kimya. Lakini yeye alipiga kelele kwa sauti kubwa zaidi na kusema, “Mwana wa Daudi, unihurumie!” Kwa hiyo Yesu akasimama na kusema, “Hebu mwiteni.” Nao wakamwita yule mtu asiyeona na kumweleza, “Jipe moyo mkuu! Inuka! Yesu anakuita.” Naye akalitupa joho lake, akaruka juu, na akamwendea Yesu. Naye Yesu akamwambia, “Unataka nikufanyie nini?” Yule mtu asiyeona akamwambia, “Mwalimu, nataka kuona tena.” Hivyo Yesu akamwambia, “Nenda! Imani yako imekuponya.” Na mara akaweza kuona tena, na akamfuata Yesu barabarani.

Maombi ya Yesu (10x)
[℣] Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye Hai, nihurumie mimi mwenye dhambi [℟] Unirehemu, ee Bwana, kwa maana ninakulilia wewe siku nzima.

Mungu Mtakatifu (3x)
[℣] Mungu Mtakatifu, Mtakatifu Mwenye Nguvu, Mtakatifu Asiyekufa, [℟] Utuhurumie sisi, na ulimwengu wote.

Muongo wa Tano

“Ee Mungu, unihurumie, mimi ni mwenye dhambi.”

Maandiko Tafakari—Luke 18:9-14

Walikuwepo baadhi ya watu waliojiona kuwa wenye haki na waliwadharau wengine. Yesu alitumia simulizi hii kuwafundisha: “Siku moja Farisayo na mtoza ushuru walikwenda Hekaluni kuomba. Farisayo alisimama peke yake mbali na mtoza ushuru. Farisayo aliomba akisema, ‘Ee Mungu, ninakushukuru kwa kuwa mimi si mwovu kama watu wengine. Mimi siyo kama wezi, waongo au wazinzi. Ninakushukuru kwa kuwa mimi ni bora kuliko huyu mtoza ushuru. Ninafunga mara mbili kwa wiki na kutoa sehemu ya kumi ya vyote ninavyopata!’ Mtoza ushuru alisimama peke yake pia. Lakini alipoanza kuomba, hakuthubutu hata kutazama juu mbinguni. Alijipigapiga kifua chake akijinyenyekeza mbele za Mungu. Akasema, ‘Ee Mungu, unihurumie, mimi ni mwenye dhambi.’ Ninawaambia, mtu huyu alipomaliza kuomba na kwenda nyumbani, alikuwa amepatana na Mungu. Lakini Farisayo, aliyejisikia kuwa bora kuliko wengine, hakuwa amepatana na Mungu. Watu wanaojikweza watashushwa. Lakini wale wanaojishusha watakwezwa.”

Maombi ya Yesu (10x)
[℣] Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye Hai, nihurumie mimi mwenye dhambi [℟] Unirehemu, ee Bwana, kwa maana ninakulilia wewe siku nzima.

Mungu Mtakatifu (3x)
[℣] Mungu Mtakatifu, Mtakatifu Mwenye Nguvu, Mtakatifu Asiyekufa, [℟] Utuhurumie sisi, na ulimwengu wote.

Sala ya kumalizia kutoka Zaburi 86:1-7
[℣] Tega sikio lako, Ee Bwana, unisikie, kwa maana mimi ni maskini na mhitaji. Hifadhi maisha yangu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wewe ni Mungu wangu. Mwokoe mtumishi wako anayekutegemea! Unirehemu, ee Bwana, kwa maana ninakulilia wewe siku nzima. [℟] Furahiya nafsi ya mtumishi wako; kwani kwako, ee Bwana, nainua nafsi yangu; kwani Wewe, Bwana, ni mwema, na uko tayari kusamehe, na mwingi wa rehema kwa wale wote wanaokuitia. Sikiza, Ee Bwana, kwa maombi yangu; na usikilize sauti ya dua zangu. Siku ya shida yangu nitakuita, kwa maana utanijibu.

Maombi ya Nafsi katika Utakaso
[℣] Yesu Mwingi wa rehema, ulisema kwamba unataka huruma; kwa hivyo ninaleta ndani ya makao ya Moyo wako mwingi wa Huruma roho zilizo katika Utakaso, roho ambazo ni wapendwa sana kwako, na hata hivyo, ambao wanapaswa kulipiza haki yako. Na mito ya damu na maji ambayo ilimiminika kutoka moyoni mwako izime miali ya Utakaso, ili hapo, pia, nguvu ya rehema yako iweze kusherehekewa.[℟] Yesu awape pumziko la milele na wacha nuru ya milele iwaangazie. Amina.

Maombi ya Kulindwa kwa Mama Mtakatifu wa Mungu
[Ⱥ] Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, wewe ni juu ya viumbe vyote mbinguni na duniani, mtukufu zaidi kuliko makerubi, mtukufu kuliko wote hapa chini. Yesu Kristo amekupa kwa watu wake kama kinga yenye nguvu ya kulinda na kuokoa wenye dhambi wanaokujia.
Ee Bibi, kimbilio letu la ajabu, tunakumbuka kinga yako tamu na tunamsihi Yesu Kristo milele kwa huruma yake. Amina.

॰॰॰
[℣]Msaada wa kimungu na ubaki daima nasi, [℟] na roho za waaminifu ziondoke, kwa huruma ya Mungu, zikatulie kwa amani. Amina.

Ishara ya Msalaba

+ Katika Jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu + Amina

Video ya Nyimbo: Yesu Kwetu Ni Rafiki