येशू प्रार्थना चैपलेट

येशू प्रार्थना चैपलेट

(देवाच्या दयाळू प्रेमावर चिंतन)
चिन्हे
[℣] पुढारी  [℟] प्रतिसाद  [Ⱥ] सर्वानी एकत्र
रोझरीची माळ वापरा
क्रूसावर
क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

स्तुती आणि धन्यवादाची प्रारंभिक स्तोत्रे

[℣] (स्तोत्र १०३:१-५) माझ्या आत्म्या परमेश्वराचा जयजयकार कर. माझ्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्याच्या पवित्र नावाची स्तुती करु दे. माझ्या आत्म्या, परमेश्वराचा जयजयकार कर आणि तो खरोखरच दयाळू आहे हे विसरु नकोस. देवा, आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल क्षमा कर. तो आमचे सर्व आजार बरे करतो. देव थडग्यापासून आमचे आयुष्य वाचवतो आणि तो आम्हांला प्रेम आणि सहानुभूती देतो. देव आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी देतो. तो आम्हाला गरुडासारखे परत तरुण बनवतो.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

[℣] (स्तोत्र १०३:८-१२) परमेश्वर सहानुभूतिपूर्ण आणि दयाळू आहे. देव सहनशील आणि प्रेमाचा सागर आहे. परमेश्वर नेहमीच टीका करीत नाही. परमेश्वर आमच्यावर सदैव रागावलेला राहात नाही. आम्ही देवाविरुध्द पाप केले पण त्याने आम्हाला त्या पापाला साजेशी शिक्षा केली नाही. देवाचे त्याच्या भक्तांबद्दलचे प्रेम हे स्वर्ग पृथ्वीवर जितक्या उंचीवर आहे तितके आमच्यावर आहे. आणि देवाने आमची पापे पूर्व आणि पश्चिम एकमेकींपासून जितक्या अंतरावर आहेत तितक्या अंतरावर नेऊन ठेवली.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

[℣] (स्तोत्र १०३:१७-२२) परंतु परमेश्वराने त्याच्या भक्तांवर नेहमीच प्रेम केले आणि तो सदैव त्याच्या भक्तांवर प्रेम करीत राहाणार आहे. देव त्यांच्या मुलांशी आणि मुलांच्या मुलांशीदेखील चांगला वागणार आहे. जे लोक देवाचा करार पाळतात त्यांच्याशी देव चांगला असतो. जे त्याच्या आज्ञा पाळतात त्यांच्याशी देव चांगला असतो. देवाचे सिंहासन स्वर्गात आहे आणि तो सर्वांवर राज्य करतो. देवदूतांनो, परमेश्वराची स्तुती करा. देवदूतांनो, तुम्ही देवाची आज्ञा पाळणारे सामर्थ्यवान सैनिक आहात. तुम्ही देवाचे ऐकता आणि त्याची आज्ञा पाळता. परमेश्वराच्या सगळ्या सैन्यांनो देवाची स्तुती करा. तुम्ही त्याचे सेवक आहात. देवाला जे हवे ते तुम्ही करा. परमेश्वराने सगळीकडच्या सर्व वस्तू केल्या. देव चराचरावर राज्य करतो. आणि त्या सगळ्यांनी परमेश्वराची स्तुती केली पाहिजे. माझ्या आत्म्या परमेश्वराची स्तुती कर.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

[℣] (स्तोत्र १४५:१-७) देवा, राजा, मी तुझी स्तुती करतो. मी तुझ्या नावाला सदैव धन्यवाद देतो. मी तुझी रोज स्तुती करतो. तुझ्या नावाचे रोज गुणगान करतो. परमेश्वर महान आहे लोक त्याची खूप स्तुती करतात. त्याने केलेल्या महान गोष्टींची आपण मोजदाद करु शकत नाही. परमेश्वरा, लोक तुझी तू केलेल्या गोष्टींबद्दल सदैव स्तुती करतील. तू महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल ते सांगतील. तुझे राजवैभव आणि तेज अद्भुत आहे. मी तुझ्या अद्भुत चमत्काराबद्दल सांगेन. परमेश्वरा तू ज्या चमत्कारपूर्ण गोष्टी करतोस त्याबद्दल लोक सांगतील. तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल मी सांगेन. तू ज्या चांगल्या गोष्टी करतोस त्याबद्दल लोक सांगतील. लोक तुझ्या चांगुलपणाचे गाणे गातील.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

[℣] (स्तोत्र १४५:८-१३) परमेश्वर दयाळू आणि कृपाळू आहे. परमेश्वर सहनशील आणि प्रेमळ आहे. परमेश्वर प्रत्येक मनुष्याशी चांगला वागतो. तो त्याने निर्माण केलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर दया करतो. परमेश्वरा, तू ज्या गोष्टी करतोस त्यामुळे तुला गौरव प्राप्त होतो. तुझे भक्त तुला धन्यवाद देतात. तुझे राज्य किती महान आहे हे ते सांगतात. तू किती महान आहेस हे ते सांगतात. म्हणून परमेश्वरा, तू ज्या महान गोष्टी करतोस त्याबद्दल इतर लोकांनाही कळते. तुझे राज्य किती महान आणि अद्भुत आहे हे त्या लोकांना कळते. परमेश्वरा, तुझे राज्य सदैव राहील. तू सदैव राज्य करशील.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

[℣] (स्तोत्र १४५:१४-१९) जे लोक खाली पडले आहेत त्यांना परमेश्वर उचलतो. जे लोक संकटात आहेत त्यांना परमेश्वर मदत करतो. परमेश्वरा, सर्व प्राणीमात्र अन्नासाठी तुझ्याकडे बघतात. आणि तू त्यांना योग्य वेळी त्यांचे अन्न देतोस. परमेश्वरा, तू तुझे हात उघडतोस आणि तू प्रत्येक प्राणीमात्राला जे लागेल ते सर्व देतोस. परमेश्वर जे काही करतो ते सर्व चांगले असते. तो जे करतो ते सर्व तो किती चांगला आहे, ते दाखवते. जे कोणी परमेश्वराला मदतीसाठी बोलावतात, त्या सर्वांच्या तो खूप जवळ असतो. जो त्याची अगदी मनापासून प्रार्थना करतो, त्याच्या अगदी जवळ तो असतो. भक्तांना जे हवे असते ते परमेश्वर करतो. परमेश्वर त्याच्या भक्तांचे ऐकतो. तो त्यांच्या प्रार्थनेला उत्तर देतो आणि त्यांना वाचवतो.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

[℣] (स्तोत्र ११२:१-४,७) परमेश्वराची स्तुती करा. जो माणूस परमेश्वराला भितो आणि त्याचा आदर करतो तो आनंदी राहील. त्या माणसाला देवाच्या आज्ञा आवडतात. त्याचे वंशज पृथ्वीवर महान होतील. चांगल्या लोकाच्या वंशजांना खरोखरच आशीर्वाद लाभतील. त्या माणसाचे कुटुंब श्रीमंत होईल आणि त्याचा चांगुलपणा सदैव राहील. चांगल्या लोकांना देव म्हणजे अंधारात चमकणारा प्रकाश वाटतो. देव चांगला, दयाळू आणि कृपाळू आहे.  [℟] (स्तोत्र १३६:१) परमेश्वराची स्तुती करा कारण तो चांगला आहे. त्याचे खरे प्रेम सदैव असते.

पश्चात्तापाची प्रार्थना

[Ⱥ] प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू जगाची पापे दूर करणारे देवाचे कोकरू आहेस. पवित्र आत्म्याच्या कृपेने माझी आणि तुझ्या पित्याची मैत्री पुन्हस्थापीत कर. माझ्यासाठी सांडलेल्या तुझया रक्ताने प्रत्येक पापाच्या डागातून मला शुद्ध कर आणि तुझ्या नावाच्या गौरवासाठी मला नव्या जीवनात उचल. आमेन.

येशूने तुमच्यासाठी काय करावे अशी तुमची इच्छा आहे हे येथे सांगा

सुरुवातीच्या मण्यांमध्ये
प्रभूची प्रार्थना

[℣] आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. [℟] आमची दररोजची भाकर आज आम्हांला दे. जशी अम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू अमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडु देऊ नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन.

नमो कृपापूर्ण मरिये (३ वेळा)

[℣] नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठायी आहे. धन्य तू स्त्रयांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. [℟] हे पवित्र  मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन.

गौरव असो

[℣] पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. [℟] जसे रुवातीला होते, आता आहे आणि पुढेही राहिल असे नसंपणारे जग. आमेन.

दशकातील मण्यांवर

पहिले दशक

"तो जिवंत देव आहे"

शास्त्रवचनांचे प्रतिबिंब — यिर्मया १०:१०अ,१२

पण परमेश्वरच फक्त खरा देव आहे. तो जिवंत देव आणि सर्वकालिक राजा आहे… त्याने आपल्या सामर्थ्याने पृथ्वी निर्माण केली, त्याने आपल्या बुद्धीने जगाची तयारी केली आणि त्याने आपल्या सामर्थ्याने आकाश वाढविले.

येशू प्रार्थना (१० वेळा)

[℣] येशू ख्रिस्त, तू जिवंत देवाचा पुत्र, मी पापी आहे माझावर दया कर. [℟] हे प्रभु, माझ्यावर दया कर, कारण मी दिवसभर तुला हाक मारत आहे.

दयाळू प्रेम प्रार्थना (3X)

[℣] हे देवा, मी तुझ्या दयाळू प्रेमाची आंधळेपणाने आशा करतो [℟] ही आशा माझा एकमेव संपत्ती बनवा.

दुसरे दशक

"त्याचे नाव तू येशू ठेव"

शास्त्रवचनांचे प्रतिबिंब — लूक १:३०-३३

देवदूत तिला म्हणाला, “मरीये, भिऊ नकोस, देवाने तुझ्यावर कृपा केली आहे.ऐक! तू गरोदर राहशील, आणि तुला मुलगा होईल, त्याचे नाव तू येशू ठेव.तो महान होईल व त्याला सर्वोच्य देवाचा पुत्र म्हणतील. आणि प्रभु देव त्याला त्याचा पिता दावीद याचे सिंहासन देईल.याकोबाच्या घराण्यावर सर्वकाळासाठी तो सत्ता चालवील त्याच्या राज्याचा कधीही अंत होणार नाही.”

येशू प्रार्थना (१० वेळा)

[℣] येशू ख्रिस्त, तू जिवंत देवाचा पुत्र, मी पापी आहे माझावर दया कर. [℟] हे प्रभु, माझ्यावर दया कर, कारण मी दिवसभर तुला हाक मारत आहे.

दयाळू प्रेम प्रार्थना (3X)

[℣] हे देवा, मी तुझ्या दयाळू प्रेमाची आंधळेपणाने आशा करतो [℟] ही आशा माझा एकमेव संपत्ती बनवा.

तिसरे दशक

"तू ख्रिस्त आहेस"

शास्त्रवचनांचे प्रतिबिंब — मत्तय १६:१५-१७

मग येशू त्यांना म्हणाला, “पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता?” शिमोनाने उत्तर दिले, “तू ख्रिस्त, जिवंत देवाचा पुत्र आहेस.” येशू म्हणाला, “शिमोन, योनाच्या पुत्रा, तू धन्य आहेस कारण रक्त व मांस यांनी तुला हे प्रगट केले नाही, तर माझा पिता जो स्वर्गात आहे त्याने तुला हे प्रगट केले.

येशू प्रार्थना (१० वेळा)

[℣] येशू ख्रिस्त, तू जिवंत देवाचा पुत्र, मी पापी आहे माझावर दया कर. [℟] हे प्रभु, माझ्यावर दया कर, कारण मी दिवसभर तुला हाक मारत आहे.

दयाळू प्रेम प्रार्थना (3X)

[℣] हे देवा, मी तुझ्या दयाळू प्रेमाची आंधळेपणाने आशा करतो [℟] ही आशा माझा एकमेव संपत्ती बनवा.

चौथे दशक

"येशू, दया करा"

शास्त्रवचनांचे प्रतिबिंब — मार्क १०:४६-५२

मग ते यरीहोस आले. येशू आपले शिष्य व लोकसमुदायासह यरीहो सोडून जात असता तिमयाचा मुलगा बार्तीमय हा एक आंधळा भिकारी रस्त्याच्या कडेला बसला होता.जेव्हा त्याने ऐकले की, नासरेथचा येशू जात आहे तेव्हा तो मोठ्याने ओरडून म्हणू लागला, “येशू, दाविदाचे पुत्र माझ्यावर दया करा.” तेव्हा त्याने गप्प बसावे म्हणून अनेकांनी त्याला दटावले. पण तो अधिक मोठ्याने ओरडून म्हणू लागला. “येशू दाविदाचे पुत्र मजवर दया करा.” मग येशू थांबला आणि म्हणाला, “त्याला बोलवा.” तेव्हा त्यांनी आंधळ्या मनुष्याला बोलाविले आणि म्हटले, “धीर धर, येशू तुला बोलावीत आहे.”त्या आंधळ्याने आपला झगा टाकला, उडी मारली व तो येशूकडे आला. येशू त्याला म्हणाला, “मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे?” आंधळा मनुष्य त्याला म्हणाला, “गुरुजी मला पुन्हा दृष्टी प्राप्त व्हावी.” मग येशू त्याला म्हणाला, “जा! तू विश्वास ठेवलास म्हणून तू बरा झाला आहेस.” लगेच तो पाहू शकला (त्याला दृष्टी आली) आणि रस्त्याने तो येशूच्या मागे चालू लागला.”

येशू प्रार्थना (१० वेळा)

[℣] येशू ख्रिस्त, तू जिवंत देवाचा पुत्र, मी पापी आहे माझावर दया कर. [℟] हे प्रभु, माझ्यावर दया कर, कारण मी दिवसभर तुला हाक मारत आहे.

दयाळू प्रेम प्रार्थना (3X)

[℣] हे देवा, मी तुझ्या दयाळू प्रेमाची आंधळेपणाने आशा करतो [℟] ही आशा माझा एकमेव संपत्ती बनवा.

पाचवे दशक

"हे देवा, मज पापी माणसावर दया कर"

शास्त्रवचनांचे प्रतिबिंब — लूक १८:९-१४

अशा लोकांना जे स्वतःनीतिमान असल्याचा अभिमान बाळगत होते व इतरांना कमी लेखत होते, अशा लोकांसाठी येशूने ही गोष्ट सांगितली.“दोघे जण प्रार्थना करावयास वर मंदिरात गेले. एक परुशी होता व दुसरा जकातदार होता.परुशी उभा राहिला व त्याने अशी प्रार्थना केली, ‘हे देवा, मी तुझे उपकार मानतो कारण, इतर लोकांसारखा म्हणजे चोर, फसविणारा, व्यभिचारी व या जकातदारासरखा मी नाही.उलट मी आठवड्यातून दोनदा उपास करतो, व माझ्या सर्व उत्पन्नाचा दहावा भाग देतो.’ “परंतु जकातदार दूर अंतरावर उभा राहिला व आपले डोळे स्वर्गाकडे वर न उचलता आपली छाती बडवीत म्हणाला, ‘हे देवा, मज पापी माणसावर दया कर!’मी तुम्हांला सांगतो हा मनुष्य, त्या दुसऱ्या माणसापेक्षा नितीमान ठरुन घरी गेला. कारण जो कोणी स्वतःला उंच करतो त्याला नीच केले जाईल आणि जो कोणी स्वतःला नीच करतो त्याला उंच केले जाईल.”

येशू प्रार्थना (१० वेळा)

[℣] येशू ख्रिस्त, तू जिवंत देवाचा पुत्र, मी पापी आहे माझावर दया कर. [℟] हे प्रभु, माझ्यावर दया कर, कारण मी दिवसभर तुला हाक मारत आहे.

दयाळू प्रेम प्रार्थना (3X)

[℣] हे देवा, मी तुझ्या दयाळू प्रेमाची आंधळेपणाने आशा करतो [℟] ही आशा माझा एकमेव संपत्ती बनवा.

स्तोत्र ८६:१-७ मधून घेतलेली समारोपी प्रार्थना

[℣] मी गरीब आणि गरजू आहे. परमेश्वरा माझे ऐक आणि माझ्या प्रार्थनेला उत्तर दे. परमेश्वरा मी तुझा भक्त आहे. कृपा करुन माझे रक्षण कर. मी तुझा सेवक आहे. तू माझा देव आहेस. माझा तुझ्यावर विश्वास आहे म्हणून मला वाचव. हे प्रभु, माझ्यावर दया कर, कारण मी दिवसभर तुला हाक मारत आहे. [℟] प्रभु, माझे जीवन तुझ्या हाती दिले आहे. मला सुखी कर, मी तुझा सेवक आहे. प्रभु, तू चांगला आणि दयाळू आहेस. तुझी माणसे तुला मदतीसाठी हाका मारतात, तू त्या माणसांवर खरोखरच प्रेम करतोस. परमेश्वरा, माझी प्रार्थना ऐक. दयेसाठी माझी प्रार्थना ऐक. परमेश्वरा, मी तुझी संकट काळात प्रार्थना करीत आहे. तू मला उत्तर देशील हे मला माहीत आहे.

शुद्धिस्थानातील आत्मयांसाठी प्रार्थना

[℣] हे दयाशील येशू, तू म्हणालास की तुला दया पाहिजे. म्हणूनच तुझ्या करूणामय हृदयाजवळ शुद्धिस्थानातील आत्मे, जे तुला खूप प्रिय आहेत, त्यांना घेऊन मी येत आहे. तरीपण त्यांनी तुझ्या रास्त न्यायाची भरपाई केलीच पाहिजे. तुझ्या करूणामय हृदयातून जोराने उसळणाऱ्या रक्‍त व पाण्याच्या प्रवाहाने शुद्धिस्थानातील अग्नीच्या ज्वाला विझवून टाक. येथेसुद्धा तुझ्या दयेचे सामर्थ्य प्रकट होऊ दे. आमेन. [℟] येशू त्यांना अनंतकाळाची विश्रांती दे आणि त्यांच्यावर चिरंतर प्रकाश पडू दे. आमेन.

देवाच्या मातेकडे सुरक्षणासाठी प्रार्थना

[Ⱥ] हे पवित्र मरिये, देवाची माते, तू स्वर्गात आणि पृथ्वीवरील सर्वांपेक्षा उच्च आहेस. तू देवदूतांपेक्षा गौरवशाली आहेस, आणि इथल्या सर्वांपेक्ष थोर आहेस. येशूने तुला, तुझ्याकडे येणाऱ्या, सर्व पाप्यांना वाचावण्यासाठी एक शक्तिशाली संरक्षणाची ढाल म्हणून दिले आहे. हे माऊली तू आमचे सुरक्षित आश्रयाचे ठिकाण आहेस. तुझ्या गोड संरक्षणाची आठवण ठेऊन आम्ही सतत येसू ख्रिस्ताचा दयेची भीक मागतो. आमेन.

[℣] दैवी संरक्षण सदा आपल्यासोबत राहो, [℟] आणि देवाच्या दयेने विश्वासू आत्मियना अनंत शांती लाभो. आमेन.

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

येशू प्रार्थना चैपलेट VIDEO
Play Video about येशू प्रार्थना चैपलेट VIDEO

लूक 6:36 वर स्तोत्राचे प्रतिबिंब  

प्रभु, तू चांगला आणि दयाळू आहेस. तुझी माणसे तुला मदतीसाठी हाका मारतात, तू त्या माणसांवर खरोखरच प्रेम करतो… (स्तोत्रसंहिता 86 वरून)

Translated from English by Vineeta Bastian
विनीता बॅस्टियन यांनी इंग्रजीतून अनुवादित केले आहे