धन्य कुमारी मेरीची पवित्र रोझरी

(तारणच्या रहस्यांवर चिंतन)
चिन्हे
[℣] पुढारी  [℟] प्रतिसाद  [Ⱥ] सर्वानी एकत्र
रोझरीची माळ वापरा
क्रूसावर
क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

पश्चात्तापाची प्रार्थना

देव, शाश्वत प्रेमळ पिता, ज्याचा एकुलता एक पुत्र त्याच्या जीवन, मृत्यू आणि पुनरुत्थानाद्वारे, त्याने आमच्यासाठी अनंतकाळचे जीवनाचे बक्षीस विकत घेतले आहे, आम्ही तुम्हाला विनवणी करतो की धन्य व्हर्जिन मेरीच्या सर्वात पवित्र रोझरीमध्ये या रहस्यांवर चिंतन करा. , आम्ही त्यांच्यामध्ये असलेल्या गोष्टींचे अनुकरण करू शकतो आणि येशू ख्रिस्त आपल्या प्रभुद्वारे त्यांनी जे वचन दिले आहे ते मिळवू शकतो. आमेन.

प्रेषितांचा विश्‍वासांगिकार

[Ⱥ] स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचा उत्पन्नकर्ता । सर्वसमर्थ परमेश्‍वर पिता । यावर माझा विश्‍वास आहे । त्याचा एकुलता एक पुत्र । आमचा प्रभू येशू खरिस्त | यावरही माझा विश्‍वास आहे | तो पवित्र आत्म्याच्या योगाने | गर्भी संभवला । कुमारी मरियेपासून जन्मला । पोन्ती पिलाताच्या अंमलाखाली । त्याने दु:ख भोगले । त्याला क्रूसावर खिळले । तो मरण पावला । त्याला पुरले । तो अधोलोकात उतरला । तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून उठला | स्वर्गात चढला । आणि सर्वसमर्थ देवपित्याच्या उजवीकडे बसला आहे । तेथून तो जिवंत आणि मेलेले । यांचा न्याय करावयास | पुन्हा येईल । पवित्र आत्मा | पवित्र कॅथलिक ख्रिस्तसभा । संताचा परस्पर संबंध | पापांची क्षमा । देहाचे पुनरूत्थान । आणि अनंतकाळचे जीवन | यावर माझा विश्‍वास आहे । आमेन.

आपल्याकडे असल्यास, आपल्या विशेष हेतूंचा येथे उल्लेख करा

आणि आमच्या पवित्र पिता पोपच्या हेतूने

सुरुवातीच्या मण्यांमध्ये
प्रभूची प्रार्थना

[℣] आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो. तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. [℟] आमची दररोजची भाकर आज आम्हांला दे. जशी अम्ही आमचा अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तशी तू अमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला मोहात पडु देऊ नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. आमेन.

नमो कृपापूर्ण मरिये (३ वेळा)

[℣] नमो कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठायी आहे. धन्य तू स्त्रयांमध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. [℟] हे पवित्र  मरिये, देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन.

गौरव असो

[℣] पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. [℟] जसे रुवातीला होते, आता आहे आणि पुढेही राहिल असे नसंपणारे जग. आमेन.

दशकातील मण्यांवर
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

शेवटची प्रार्थना

सर्वशक्तिमान पित्या, आम्ही तुम्हाला विनंति करतो की, तुमची कृपा आमच्या अंतःकरणात आहे, की आम्ही ज्यांना तुमच्या पुत्राचा अवतार, देवदूताच्या संदेशाद्वारे ओळखला जातो, त्याच्या उत्कटतेने आणि क्रॉसने त्याच्या पुनरुत्थानाच्या वैभवात आणले जावे.

आम्ही हे आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे मागातो. आमेन.

जय पवित्र राणी, | दयेची माता, | आमचे जीवन, आमचे गोडवे आणि आमची आशा. | हव्वाच्या गरीब मुलांनो, आम्ही तुझ्यासाठी रडतो; | या अश्रूंच्या खोऱ्यात आम्ही आमचे उसासे, शोक आणि रडणे तुमच्याकडे पाठवतो. | तेव्हा वळा, परम दयाळू वकील, तुमची कृपादृष्टी आमच्याकडे | आणि यानंतर, आमचा वनवास, | येशू, तुझ्या गर्भाचे धन्य फळ आम्हाला दाखव. | हे क्लेमेंट, हे प्रेमळ, हे गोड व्हर्जिन मेरी.

[℣] दैवी संरक्षण सदा आपल्यासोबत राहो, [℟] आणि देवाच्या दयेने विश्वासू आत्मियना अनंत शांती लाभो. आमेन.

क्रूसाचे चिन्ह

† पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे † आमेन

येशू प्रार्थना चैपलेट VIDEO
Play Video about येशू प्रार्थना चैपलेट VIDEO

लूक 6:36 वर स्तोत्राचे प्रतिबिंब  

प्रभु, तू चांगला आणि दयाळू आहेस. तुझी माणसे तुला मदतीसाठी हाका मारतात, तू त्या माणसांवर खरोखरच प्रेम करतो… (स्तोत्रसंहिता 86 वरून)

Translated from English by Vineeta Bastian
विनीता बॅस्टियन यांनी इंग्रजीतून अनुवादित केले आहे